Klicka iFiske för köp av fiskekort via mobilen

 

Våra vanliga fiskekort går även att köpa hos våra återförsäljare:
Har du dålig täckning på din mobil? Tips: Köp ett vanligt fiskekort i tid!

Stalons Bensin och Kiosk, Stalon. Fiskecentrum/Marsfjälls Lanthandel Saxnäs.

Grönlunds Fiske, Vilhelmina. Roffes Fjällfiske, Lövliden. Turistbyrån, Vilhelmina.

 

Klicka Kultsjöåns FVO fiskeregler för mer info 

 

Kultsjöåns FVO erbjuder till sportfiske med undantag av nedanstående regleringar.

  1. Området är endast upplåtet för sportfiske endast för eget bruk.
  2. Fiske är endast tillåtet med ett (1) handhållet fiskespö med lina och högst 3 krokar.
  3. Kortet är personligt ska medföras och uppvisas på anmodan av fisketillsynsman och fiskerättsägare. 
  4. Fiskekortet gäller även barn som under kalenderåret fyller högst 16 år.
  5. Familjekort gäller enbart för personer folkbokförda på samma adress, där samtliga ska namnges (gäller ej barn under 16 år) och kopia/foto på fiskekort ska medföras.
  6. Minimimått för öring/röding är 30 cm.
  7. Under tiden 15/9 - 15/10 gäller totalt fiskeförbud i strömmande vatten.
  8. Allmänna- och lokala bestämmelser samt upplåtet område finns hos återförsäljare och ifiske.se.

Tänk på att värna om den känsliga fjällnaturen (inte störa och förstöra) samt respektera allemansrätten!


 

Laws and Regulations

1. The area is permitted for sport fishing all year round with the exception of the regulations below.
2. The area is only allowed for sport fishing only for personal use.
3. Fishing is only permitted with one (1) hand-held fishing rod with line and a maximum of 3 hooks.
4. The card is personal and must be carried and presented at the request of the fishing supervisor and fishing rights owner.
5. The fishing license also applies to children who turn no more than 16 during the calendar year.
6. Family cards only apply to people registered at the same address, where all must be named
(does not apply to children under 16) and copy/photo of fishing license must be brought.
7. Minimum size for trout/trout is 30 cm.
8. During the period september 15 - october 15 a total fishing ban applies to flowing water.
9. General and local regulations and leased area are available from retailers and iFiske.se.
Remember to protect the sensitive mountain nature (do not disturb and destroy) and respect the rights of the public!

 

Nu kan du strax åka ut och fiska.

 Tryck här för att se Fångstrapporter efter Kultsjöån på iFiske